Formalności niezbędne do otrzymania kredytu hipotecznego

Najważniejsze dokumenty potrzebne do ubiegania się o kredyt hipoteczny

1. Dokumenty osobowe – dwa dokumenty ze zdjęciem np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy.

2. Dokumenty potwierdzające źródło i wysokość dochodów:

  • osoby pracujące na etacie, zatrudnione na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (określony) przedstawiają zaświadczenia o wysokości średnich miesięcznych zarobków netto z ostatnich 3 miesięcy;
  • osoby pracujące na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło muszą postarać się o oryginały umów-zleceń lub umów o dzieło, o oświadczenie pracodawcy, że zamierza kontynuować z daną osobą ten rodzaj stosunku pracy w przyszłości oraz przedstawić PIT-y z ostatnich 2 lat potwierdzone przez Urząd Skarbowy;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą przedstawić zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami, dokumenty rejestrowe firmy (wpis do ewidencji, NIP, REGON, KRS), roczne zeznanie podatkowe za ubiegły rok, dokumenty finansowe dotyczące roku obrachunkowego (Książka Przychodów i Rozchodów);
  • rolnicy składają zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach oraz o niezaleganiu z podatkiem rolnym;
  • emeryci i renciści przedstawiają decyzję o przyznaniu emerytury lub renty, ostatni odcinek emerytury lub renty, albo wyciąg z ROR.

3. Dokumenty dotyczące nieruchomości:

  • umowa przedwstępna z aktualnym właścicielem;
  • dokumenty potwierdzające, że nieruchomość stanowi własność sprzedającego np. akt notarialny lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej stwierdzające, że dana osoba posiada spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Ważnym dokumentem zaświadczającym o stanie prawnym nieruchomości jest Księga Wieczysta gruntu lub lokalu. Jeśli sprzedającym nieruchomość jest deweloper, to kupujący powinien otrzymać oprócz prawomocnego pozwolenia na budowę i wypisu i wyrysu z rejestru gruntów także KRS dewelopera, w którym jednoznacznie jest określone kto może reprezentować spółkę i podpisywać umowy z klientami. Jeśli lokal nie ma jeszcze założonej Księgi Wieczystej, co zdarza się często w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to wtedy potrzebne jest zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej, że sprzedający nie zalega z opłatami i nic nie stoi na przeszkodzie do założenia Księgi Wieczystej. Na podstawie tego dokumentu można później założyć Księgę Wieczystą w sądzie wieczysto-księgowym.

Inne praktyczne informacje na temat produktów kredytowych znajdziesz na oferty-kredytow.com.

,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *